תקנון

מבוא:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. כותרות הפרקים ו/או שמות הפרקים הינם לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
 3. האתרים www.cardminister.com, www.themediaminister.com   , www.jewellisimo.co.il,   (להלן: "האתר") שבבעלות , Marketing Minister A.P. LTD ח.פ.  516664091  (להלן: "החברה"), הינו האתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג קולקציית תכשיטים של החברה, ו/או לרכוש שירותי וחבילות בתחום הפרסום והשיווק של החברה,  ליצור קשר עם החברה ולרכוש מוצרים אותם תציע החברה למכירה באמצעות האתר מעת לעת.
 4. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן – "הרוכש") מצהיר מאשר ומתחייב בזה כי הוא קרא בעיון תקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אלא בכפוף להוראות התקנון.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות האתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
 6. תנאי מוקדם לתוקף עיסקת רכישה של מוצר ו/או שירות הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ו/או אישור על ביצוע העברה בנקאית.
 7. רשאי להשתתף ברכישות באמצעות האתר גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת, ת"ז וכרטיס אשראי בתוקף.
 8. החברה רשאית לבטל את הרכישה במקרה של טעות בהקלדת המחיר או כל טעות אחרת.
 9. כל מידע ו/או תצוגה ו/או תמונה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
 11. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 12. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

מוצרים ואספקתם:

 1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחירו של המוצר או השירות המוצע למכירה, את מחיר המשלוח ואת מחיר המוצר/שירות כולל דמי המשלוח.
 2. המחירים של המוצרים / שירותים המוצעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת באתר.
 3. החברה מתחייבת לספק את המוצר / השירות הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
 4. במקרה של מוצר שאזל מהמלאי או שיש בעיה באספקתו תהיה רשאית החברה להודיע לרוכש על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית. במקרה כזה ובמידה ובוצע חיוב בפועל תדאג החברה לזכות את כרטיס האשראי בו נעשה שימוש בסכום העסקה. 
 5. השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי, או ביצוע בפועל של העברת התשלום הבנקאית, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה.
 6. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה על ידי הרוכש, או לסניף הדואר הקרוב. אספקת המוצר תהיה תוך 21 ימי עסקים מהשלמת הליך הרכישה.
 7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 • כל סיבה שאינה בשליטת החברה ואשר מונעת את אספקת המוצר או השירות.
 1. באשר לשירותי הפרסום והשיווק מובהר בזאת כי המדובר בשירותים המיועדים ותפורים במיוחד לצרכיו של הלקוח ועל כן מועד האספקה משתנה ויקבע בין הלקוח לנציגי החברה.  


אופן ההשתתפות במכירות:

 1. על הרוכש לבצע הליך ההרשמה בו יבחר כל רוכש שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכד'.
 2. הקשת כל הפרטים האמיתיים והנכונים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים יוכל הרוכש לבצע הזמנה של מוצר/ שירות מתוך המוצרים והשירותים באתר.
 3. לאחר בחירת המוצר ו/או השירות יועבר הרוכש לחברת סליקה ייעודית לשם ביצוע התשלום וקבלת אישור על כך.      
 4. לאחר קבלת אישור חברת האשראי על חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו תיקלט ההזמנה אצל החברה.  
 5. ככל שנבחר העברה בנקאית כאמצעי תשלום רק ביצוע ההעברה בפועל לחשבון החברה וקליטתה בחשבון יהוו תשלום כנדרש בגין השירות או המוצר.
 6. לא ניתן לבצע איסוף עצמי. כל המוצרים ו/או השירותים ישלחו בדואר רשום ו/או באמצעות שליח אל הרוכש לכתובת שמסר.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה
  לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי.        
  במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .        
  לא פעל הרוכש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , תראה החברה את העסקה כמבוטלת .         


  ביטול עסקה / ביטול רכישה
        

 8. ניתן לבטל עסקה באתר כל עוד העסקה טרם אושרה. ביטול ההשתתפות בעסקה מתבצע דרך עמוד החשבון האישי של המשתמש באתר. לעומת זאת, ביטול עסקה לאחר שהעסקה כבר אושרה, תתבצע רק בהודעה בכתב לחברה, וזאת בכפוף למתן הסבר סביר ומשכנע לסיבה לביטול העסקה. כל בקשה לביטול השתתפות בעסקה תיבחן לגופה, על בסיס אינדיווידואלי, והחזר כספי יינתן בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק").כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.                
  **למען הסר ספק ביטול עיסקה כפוף להשבת המוצר לידי החברה וללא שבוצע במוצר שימוש כלשהו. החזרה תתבצע אך ורק באמצעות משלוח המוצר בדואר שליחים למשרדי החברה. עלות משלוח המוצר בחזרה אל החברה תחול על הרוכש ותבוצע על ידו**
  להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.
 9. "ביטול ייעשה אך ורק בכתב.
 10. ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 11. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.
 12. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן."
 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם. החברה תזכה את הרוכש באופן בו שילם קרי זיכוי כרטיסי אשראי מול חברת האשראי ו/או משלוח שיק בדואר בהתאם למדיניות האתר. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. 
 2. מוסכם בין הצדדים כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות, וזאת במידה והביטול יבוצע לאחר משלוח המוצר.


הדין החל ושיפוט:
     

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת תהיה לבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בתביעה.